فهرست قوانين و مقررات سازمان امور سينمايي و سمعي بصري

رديف

عنوان مقررات

مرجع تصويب

تاريخ تصويب

تاريخ اصلاح

تعداد مواد

تعداد صفحه

وضعيت

ميزان كاربرد

1

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مجلس شوراي اسلامي

12_12_1365

------

4 ماده

4

مورد استفاده

**

2

قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان

مجلس شوراي ملي

11_10_1348

------

33 ماده

5

مورد استفاده

**

3

قانون اجازه تشكيل شركت سهامي تهيه و توزيع فيلم به وزارت فرهنگ وهنر

مجلس شوراي ملي

16_12_1356

------

ماده واحده

1

متروك

 

4

قانون هزينه بازبيني فيلم هاي سينمايي داخلي و خارجي

مجلس شوراي اسلامي

27_11_1360

------

ماده واحده

1

مورد استفاده

**

5

قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور

مجلس شوراي اسلامي

28_1_1365

------

ماده واحده

1

 

 

6

قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي شود

مجلس شوراي اسلامي

7_10_1372

------

ماده واحده

1

مورد استفاده

**

7

قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

مجلس شوراي اسلامي

26_11_1373

------

11 ماده

2

مورد استفاده

**

8

قانون استفساريه از موسسات و واحدها و مراكز فرهنگي مندرج در قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371

مجلس شوراي اسلامي

31_1_1376

------

ماده واحده

1

مورد استفاده

**

9

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند

مجلس شوراي اسلامي با الحاق يك تبصره از سوي مجمع تشضخيص مصلحت نظام

19_10_1386

------

13 ماده

4

مورد استفاده

*

10 ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مجلس شورای اسلامی 31_4_1394 -------- 1 2 مورد استفاده **

11

شرايط استفاده صحيح ازلوازم و تجهيزات و محصولات مختلف سمعي و بصري و برنامه هاي تصويري در قالب ويدئو

شورايعالي انقلاب فرهنگي

22_10_1371

------

4 ماده

1

مورد استفاده

*

12

سياست هاي توزيع و نمايش فيلم هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

26_7_1374

------

18 ماده

2

مورد استفاده

*

13

ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

8_8_1375

------

26

5

مورد استفاده

**

14

آيين نامه سالن هاي نمايش فيلم و طرزكار آنها

هيات وزيران

6_7_1345

------

20 بند

3

مورد استفاده

**

15

آيين نامه اجرايي ماده 21 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

هيات وزيران

4_10_1350

------

7 ماده

3

مورد استفاده

**

16

تصويب نامه در خصوص تعيين قيمت بليط سينماهاي كشور

هيات وزيران

18_10_1362

-------

4 بند

1

مورد استفاده

**

17

تصويب نامه در خصوص معافيت ورود كالاهاي فيلمسازي از پرداخت سود بازرگاني

هيات وزيران

5_2_1363

-------

-------

1

متروك

 

18

آيين نامه اجرايي قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور

هيات وزيران

7_4_1368

-------

10ماده

2

متروك

 

19

آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي

هيات وزيران

14/5_1368

20_3_1377

15 ماده

2

مورد استفاده

**

20

آيين نامه اجرايي قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دائر شده و مي شوند

هيات وزيران

18_3_1373

------

6 ماده

2

مورد استفاده

*

21

آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

هيات وزيران

9_1_1374

-------

14 ماده

3

مورد استفاده

*

22

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

هيات وزيران

11_6_1375

-------

2 ماده

1

مورد استفاده

*

23

آيين نامه اجرايي تاسيس مراكز، موسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران

هيات وزيران

22_3_1381

-------

10 ماده

3

مورد استفاده

**

24

ايين نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري

هيات وزيران

8_4_1384

-------

3 ماده

2

مورد استفاده

*

25

آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها

هيات وزيران

9_12_1361

19/5/1382

17 ماده

5

مورد استفاده

**

26

آيين نامه توليد و تامين برنامه هاي ويدئويي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

-------

9 ماده

3

مورد استفاده

**

27

آيين نامه عرضه و نمايش نوارهاي ويدئويي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

3_4_1382

13 ماده

1

متروك

 

28

آيين نامه صدور پروانه نمايش برنامه هاي ويدئويي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

-------

6 ماده

1

مورد استفاده

**

29

آيين نامه ايجاد سالن هاي نمايش برنامه هاي ويدئويي و نظارت بر فعاليت آنها

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

-------

24 ماده

1

متروك

 

30

دستور العمل نحوه واگذاري اموال موضوع ماده پنج قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

24_4_1377

-------

7 ماده

1

متروك

 

31

آيين نامه و ضوابط تاسيس آموزشگاههاي سينمايي سمعي و بصري

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

26_12_1377

-------

22 ماده

4

مورد استفاده

**

32

آيين نامه موسسات ويدئو رسانه

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

21_3_1382

-------

11 ماده

3

مورد استفاده

**

33

آيين نامه تاسيس، شرايط فعاليت و رده بندي سازمان هاي تهيه و توليد فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

2_8_1383

-------

23 ماده

8

مورد استفاده

**

34

آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاي پخش و توزيع فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

2_8_1383

-------

18 ماده

5

مورد استفاده

**

35

آيين نامه صدور مجوز تاسيس توسعه و نظارت بر نحوه فعاليت مراكز ارائه خدمات فني و پشتيباني سينمايي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

18_11_1388

-------

16 ماده

7

مورد استفاده

**

36

آيين نامه صدور مجوز تاسيس مراكز عرضه بر خط ويدئويي به گونه درخواستي VOD

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

5_6_1396

-------

19 ماده

4

مورد استفاده

**

37

آيين نامه چگونگي برگزاري جشنواره ها، مسابقات و مجامع سينمايي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

28_11_1393

-------

47 ماده

7

مورد استفاده

**

38

آيين نامه جامع موسسات توزيع فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

23_8_1397

-------

21 ماده

3

مورد استفاده

**

39

آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري

وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي

26_7_1383

14_4_1385

5 ماده

3

متروك

 

40

اصلاح آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري

وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي

14_4_1385

--------

6 بند

2

متروك

 

41

تصويب نامه در خصوص كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سينماي ايران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

وزيران عضو كمسيون اقتصاد

14_6_1387

--------

2 بند

1

مورد استفاده

*

42

آيين نامه اجرايي ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

تصويب هيات رسيدگي و تاييد وزير

29_11_1375

-------

4بند

3

مورد استفاده

**

43

آيين نامه نظارت و ارزشيابي مراكز، موسسات ، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و هنري

تصويب هيات رسيدگي و تاييد وزير

15_5_1380

--------

20 ماده

18

مورد استفاده

**

44

اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 2 قانون هزينه بازبيني فيلم هاي سينمايي

ابلاغ از سوي وزير

لازم الاجرا از ابتداي 1389

-------

4 بند

1

مورد استفاده

**

45

آيين نامه ايجاد سالن هاي نمايش فيلم هاي 16 ميليمتري و نظارت بر فعاليت آنها

------

9_9_1369

--------

26 ماده

2

متروك

 

46

آيين نامه ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعي و بصري

------

شهريور 1383

---------

4 بخش

1

مورد استفاده

*

47

فليمخانه ملي ايران- ضوابط و مقررات دريافت فيلم و نوارهاي ويدئويي

------

-------

--------

3 فصل

1

مورد استفاده

*

48

آيين نامه درجه بندي سينماها

------

-------

--------

6 فصل

7

مورد استفاده

*

49

آيين نامه جايزه پژوهش سال سينماي ايران

------

21_6_1397

-------

12ماده

4

مورد استفاده

**

50

اساسنامه خانه سينما

شوراي فرهنگ عمومي

22_12_1366

-------

21 ماده

4

مورد استفاده

*

51

اصلاح اساسنامه خانه سينما

مجمع عمومي خانه سينما

15_7_1392

-------

57 ماده

14

مورد استفاده

*

52

نظامنامه اكران سينمايي ايران

معاون وزير و رييس سازمان سينمايي و سمعي بصري

7_3_1397

 

49 ماده

10

مورد استفاده

**

53

دستورالعمل درجه بندي گروه سني فيلمهاي سينمايي

معاون وزير و رييس سازمان سينمايي و سمعي بصري

10_6_1397

-------

12 ماده

3

مورد استفاده

**

54

دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 2 آيين نامه تاسيس موسسات ويدئو رسانه "ضوابط تامين برنامه هاي نمايش خانگي توسط موسسات ويدئو رسانه"

معاونت امور سينمايي و سمعي بصري

1_1_1383

-------

2 بخش

2

مورد استفاده

**

55

دستورالعمل اجرايي ماده 7 آيين نامه تاسيس موسسات ويدئو رسانه

معاونت امور سينمايي و سمعي بصري

13_8_1388

-------

17 ماده

11

مورد استفاده

*

56

دستورالعمل اجرايي ماده 4 آيين نامه تاسيس موسسات ويدئو رسانه "ضوابط تاسيس و بهره برداري از موسسات ويئو رسانه"

------

------

-------

13ماده

3

مورد استفاده

*

57

مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران"

شوراي اسلامي شهر تهران

24_3_1384

4_12_1388

4 ماده

5

مورد استفاده

*

58

اصلاحيه مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران"

شوراي اسلامي شهر تهران

4_12_1388

--------

2 ماده

2

مورد استفاده

*

59

دستورالعمل مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران"

شوراي اسلامي شهر تهران

24_3_1384

-------

2 ماده

3

مورد استفاده

**

60

پاسخ استفساريه ماده سوم مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران"

شوراي اسلامي شهر تهران

9_6_1393

-------

ماده واحده

2

مورد استفاده

**

61

اصول رسانه اي سازمان سينمايي و سمعي بصري

رييس سازمان

1397

 

15 بند

2

مورد استفاده

**

62

فراخوان سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر

 

 

 

2 بخش

3

استفاده دوره اي

**

63

فراخوان سي و هفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر

 

 

 

10 ماده

5

استفاده دوره اي

**

64

فراخوان سي و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه

 

 

 

7 بخش

5

استفاده دوره اي

**

65

فراخوان سي و يكمين جشنواره بين المللي فيلمهاي كودك و نوجوان

 

 

 

7 بخش

7

استفاده دوره اي

**

66

فراخوان دوازدهمين جشنواره سينما حقيقت

 

 

 

4 بخش

5

استفاده دوره اي

**

67

فراخوان جايزه پژوهش سينماي سال ايران

 

 

 

5 بخش

2

استفاده دوره اي

**

68

سند ملي سينماي ايران

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

 

3 فصل

5

پيش نويس

 

69

آيين نامه ساخت و نظارت بر طرز كار انحلال سالن هاي نمايش فيلم

هيات وزيران

 

 

40 ماده

8

پيش نويس

 

70

آيين نامه مستند نگاري و ثبت تصويري طرح ها و پروژه هاي كشور

هيات وزيران

 

 

13 ماده

3

پيش نويس

 

71

آيين نامه تاسيس و نظارت بر فعاليت موسسات سينمايي و سمعي بصري

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

 

38 ماده

11

پيش نويس

 

72

آيين نامه حمايت از حضور بين المللي آثار سينمايي ايران

 

 

 

9 ماده

11

پيش نويس

 

- مقرراتي كه با علامت * مشخص شده اند در حال حاضر مورد استفاده بخش هاي مختلف سازمان سينمايي مي باشند

- مقرراتي كه با علامت ** مشخص شده اند پركاربردترين مقررات در بخش هاي مختلف سازمان سينمايي مي باشند